Valikko
Töysän Säästöpankkisäätiö
Säännöt - Töysän Säästöpankkisäätiö

Säännöt

Töysän Säästöpankkisäätiön säännöt

Töysän Säästöpankkisäätiön toiminta on tarkoin määriteltyä. Säätiön säännöissä määritellään muun muassa säätiön tarkoituksen toteuttaminen, omaisuuden hoitaminen sekä säätiön toimielimet ja niiden tehtävät.

Avaa säännöt PDF-muodossa

Töysän säästöpankkisäätiön säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Töysän Säästöpankkisäätiö sr ja kotipaikka Alavus.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen Oma Säästöpankin konttoreiden Alajärven, Alavuden, Hyllykallion, Tuurin ja Ähtärin toiminta-alueella sekä alueiden elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen. Lisäksi säätiö voi tukea tieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Kaikkea edellä mainittua toimintaa säätiö voi harjoittaa myös muualla Suomessa.

3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä ja alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukemista koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä.

Säästöpankkitoiminnan perinteen vaalimiseksi säätiö kerää ja tallettaa toimialueensa säästöpankkiperinnettä.

4 § Säätiön omaisuuden hoitaminen

Säätiö ei saa harjoittaa liiketoimintaa.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentattua omaisuutta sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin.

5 § Säätiön toimielimet

Säätiöllä on hallitus.

6 § Valtuuskunta

Säätiöllä on valtuuskunta. Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään kaksikymmentäviisi (25) ja enintään neljäkymmentä (40) jäsentä. Valtuuskunnan jäsenten lukumäärän päättää ja jäsenet valitsee valtuuskunnan varsinainen kokous. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa yksi kolmasosa (1/3). Säätiön hallituksen jäsen tai asiamies ei saa olla valtuuskunnan jäsen. Valtuuskunnan jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka täyttää valintavuonna 63 vuotta.

Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymiseen saakka.

Valtuuskunnan jäsenet on valittava siten, että he edustavat Alajärven, Alavuden, Hyllykallion, Tuurin ja Ähtärin konttorien muodostaman toimialueen eri osia tasapainoisesti.

Valtuuskunnan varsinainen kokous valitsee vuosittain valtuuskunnalle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi alkaa valinnan suorittaneen kokouksen päättyessä ja kestää valtuuskunnan seuraavan varsinaisen kokouksen päättymiseen asti.

7 § Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on tukea säätiön sekä konttoreiden toimintaa.

8 § Valtuuskunnan kokous

Valtuuskunta kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen maalis-toukokuussa.

Valtuuskunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja taikka säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti valtuuskunnan puheenjohtajalta vaatii.

Valtuuskunnan kutsuu koolle valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja taikka hallitus kirjallisella kokouskutsulla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lähettää postitse tai sähköpostitse valtuuskunnan jäsenille heidän ilmoittamiinsa osoitteisiin tai muutoin todisteellisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä.

9 § Valtuuskunnan varsinainen kokous

Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa:

 1. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
 2. esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus;
 3. päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä;
 4. valitaan valtuuskunnan jäsenet;
 5. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
 6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
 7. valitaan hallituksen jäsenet;
 8. valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;
 9. esitetään hallituksen ehdotus kuluvan tilikauden talousarvioiksi;
 10. asetetaan tarvittaessa vaalivaliokunta valmistelemaan valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa suoritettavia vaaleja ja muita asioita;
 11. käsitellään muut mahdolliset asiat

10 § Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättää ja hallituksen jäsenet valitsee valtuuskunnan varsinainen kokous. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa (1/3). Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka valintavuonna täyttää 63 vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymiseen, jollei toimikautta ole määrätty lyhyemmäksi vuosittain erovuorossa olevien jäsenten lukumäärän pitämiseksi kolmasosana.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuuskunnan varsinaisen kokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä. Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

12 § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti, sähköpostitse tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksissa on Valtuuskunnan puheenjohtajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus.

13 § Pöytäkirja

Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja toimitetut äänestykset. Valtuuskunnan kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen. Hallitus käsittelee ja hyväksyy kokouksissaan aina edellisen kokouksen pöytäkirjan, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoituksellaan vahvistavat.

14 § Säätiön asiamies

Säätiöllä on asiamies, jonka valitsee säätiön hallitus.

Asiamiehen tehtävänä on säätiön juoksevien asioiden hoitaminen yhdessä sihteerin kanssa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

15 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kanssa.

16 § Tilintarkastaja

Säätiöllä on sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten yksi (1) tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusta koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan vuosittain valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä.

17 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle tarkastettavaksi kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

18 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta päättää hallitus. Jotta päätös tulisi hyväksytyksi, on vähintään kahden kolmasosan (2/3) hallituksen kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta. Lisäksi enemmistön valtuuskunnan jäsenistä on kannatettava muutosehdotusta.

19 § Säätiön varojen käyttö lakkauttamisen ja purkamisen yhteydessä

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat näissä säännöissä määrättyä säätiön tarkoitusta tukevaan tarkoitukseen.